06 - 29578974 (Gea) | 06 - 27057431 (Henk) info@zorgkrachtondersteuning.nl

Hoe werken wij

Als er bij Zorgkrachtondersteuning een vraag binnenkomt om mentor te worden van iemand, willen we eerst een kennismakings- en oriëntatiegesprek. Als daaruit blijkt dat zowel vanuit cliënt en/of familie als vanuit onze kant mentorschap zinvol lijkt, kan de formele aanvraag voor mentorschap bij de rechtbank ingediend worden.

Als we tot mentor benoemd zijn door de kantonrechter, vinden we het belangrijk om elkaar beter te leren kennen. Ook maken we dan afspraken over wat we met mentorschap willen bereiken en hoe we gaan samenwerken. Er wordt een Plan van Aanpak/Mentorschapsplan opgemaakt.

Wij zijn altijd bereikbaar via telefoon en email. Bij ziekte wordt in vervanging voorzien.

Als de cliënt klachten heeft kan hij een beroep doen op onze klachtenregeling. Meestal is mentorschap voor een langere periode. Als de cliënt klachten heeft of als de relatie met de mentor ernstig verstoord is kan de mentor ontslagen worden en  een opvolger benoemd worden.

Mentorschap eindigt als de cliënt overlijdt. Wij vinden het belangrijk dat er aandacht is voor iemands uitvaart, dus als er geen familie is die dat op zich kan nemen, dan organiseren wij dat.

Oriëntatie- en kennismaking

Als wij gevraagd worden om mentor te worden, plannen we altijd eerst een kennismakings- en oriëntatiegesprek. Daarin stellen we ons voor en leggen uit wat mentorschap betekent en hoe wij werken. Bij dit gesprek is veelal de cliënt, zijn begeleider en/of familie van de cliënt aanwezig. Als men na dit gesprek besluit om het mentorschap door ons uit te laten voeren,  zal de aanvraag voor mentorschap ingediend moeten worden bij de kantonrechter.

Aanvraagprocedure

Deze procedure neemt ongeveer twee maanden in beslag. Als de kantonrechter akkoord gaat met de aanvraag mentorschap, wordt er een beschikking mentorschap afgegeven; een formeel document waarin het besluit tot mentorschap is vastgelegd.

Aanvangswerkzaamheden

Nadat de beschikking is afgegeven beginnen we met mentorschap met het opvragen en lezen van het zorgdossier en voeren we gesprekken met cliënt, begeleiders en zo mogelijk familieleden, zodat we een zo volledig beeld van de cliënt krijgen; wie is hij; wat is zijn geschiedenis en wat zijn wensen en toekomstverwachtingen. Tot slot stellen we zo mogelijk samen met cliënt en zijn begeleiders een Plan van Aanpak/Mentorschapsplan op.

Plan van Aanpak/Mentorschapsplan

In dit document wordt vastgelegd wat het doel van mentorschap is en welke afspraken er gemaakt worden om dit doel te bereiken. Ook worden hierin afspraken vastgelegd over hoe de communicatie tussen mentor, cliënt, de begeleiders en de instelling zal plaatsvinden. De mentor zal de cliënt zo mogelijk gemiddeld zes keer per jaar bezoeken. Tenminste één keer per jaar zal de mentor een zorgevaluatiegesprek hebben met cliënt en begeleiders. Daarnaast leest de mentor de (dag)rapportages  van begeleiders en heeft hij regelmatig contact via mail en telefoon met zorginstelling over het welbevinden van de cliënt.

Bereikbaarheid

Wij zijn dagelijks van 09.00 tot 23.00 uur via telefoon en email bereikbaar voor de cliënt en zijn begeleiders. Ook tijdens de weekenden en de feestdagen zijn wij bereikbaar. In geval van ziekte is in onze vervanging voorzien.

Klachten

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt en daarop vormen de mentoren van Zorgkrachtondersteuning geen uitzondering. Als de cliënt van mening is dat er fouten gemaakt zijn of niet tevreden is, is het belangrijk dat hierover gesproken wordt. Daarom heeft Zorgkrachtondersteuning een klachtenregeling voor haar cliënten. De doelstelling van de klachtenregeling is om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen en onvrede weg te nemen.

Beëindiging

Mentorschap wordt beëindigd als de cliënt overlijdt of als de mentor ontslagen wordt. Een mentor kan worden ontslagen als de cliënt weer in staat is zijn eigen belangen te behartigen, of als de relatie tussen cliënt en de mentor zodanig verstoort is, dat een goede samenwerking niet meer mogelijk is. Het mentorschap wordt dan overgedragen aan een opvolgend mentor. Contact met de rechtbank is altijd nodig bij beëindiging.